skip to Main Content

La Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes (dijous)

Descripció

La Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes

(visita guiada en català)

Visita guiada per acostar-se a les arts aplicades a l’arquitectura de la Casa Coll i Regàs: vidrieria, pedra, fusteria, forja, esgrafiats, ceràmica i mosaics hidràulics.

El modernisme és el corrent cultural europeu que marca la fi del segle XIX i l’inici del segle XX. Abasta totes les arts i, a la vegada, representa també una manera de viure. El modernisme a Mataró té el nom de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, protagonista de les principals actuacions arquitectòniques modernistes a la ciutat.

Informació pràctica

Preu
Entrada individual 7€
Entrada reduïda (majors de 65 anys i aturats) 6€
Entrada gratuïta per a menors de 14 anys
NOTA: L'import de la compra no serà retornat. No es permeten canvis de data.

Horari de l'activitat:
Dijous a les 12h

Més informació:
visites@casacolliregas.cat
T. 682 156 765
En les entrades reduïdes caldrà acreditació justificativa
Servei exempt d’IVA de conformitat amb l’article 20.1.14 Llei de l’IVA

The Coll i Regàs House, as a sample of the modernist arts (Thursday, Friday and the third and fifth Sunday of each month)

Descripció

Modernism made possible the recovery of traditional artisanal and constructive techniques by combining them with modern materials and techniques to achieve better and more competitive products, all linked to the incorporation of modern commercial distribution systems to meet the growing demand of owners such as Joaquim Coll i Regàs.

The Casa Coll i Regàs, designed by the architect Josep Puig i Cadafalch, is an example of this fruitful combination. The guided tour brings us closer to the applied arts present in the house: stone, carpentry, forging, graffiti, ceramics and hydraulic mosaics. This proposal makes us understand crafts and their work techniques, especially the process of making the sgraffiti that we explain through original tools and materials, as well as audiovisual support.

The visit “The Coll i Regàs House as a sample of the modernist arts” invites visitors to approach the house from the most traditional side to understand how the so-called minor arts were elevated to the category of art at the beginning of the 20th century.

Practical information

Price
Normal admission 6€
Reduced ticket (over 65s and unemployed) 5€
Free admission for children under 14
NOTE: The amount of the purchase will not be returned

Schedule of the activity:
Thursday from 12am to 2pm
Friday from 6pm to 8pm
Sunday (3rd and 5th Sunday of each month) from 12am to 2pm
In the reduced entrances will require accreditation justificativa
Service exempt from VAT in accordance with article 20.1.14 VAT Law

La Casa Coll i Regàs, como muestra de las artes modernistas (jueves, viernes y tercer y quinto domingo de cada mes)

Descripció

El modernisme va fer possible la recuperació de les tècniques artesanals i constructives tradicionals tot combinant-les amb materials i tècniques modernes per tal d’aconseguir productes millors i més competitius, tot lligat a la incorporació de sistemes moderns de distribució comercial per satisfer la demanda creixent de propietaris com Joaquim Coll i Regàs.

La Casa Coll i Regàs, projectada per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, és un exemple d’aquesta fructífera combinació. La visita guiada ens acosta a les arts aplicades presents a la casa: pedra, fusteria, forja, esgrafiats, ceràmica i mosaics hidràulics. Aquesta proposta ens fa entendre els oficis artesanals i les seves tècniques de treball, especialment el procés d’elaboració dels esgrafiats que expliquem mitjançant eines i materials originals, així com suports audiovisuals.

La visita “La Casa Coll i Regàs com a mostra de les arts modernistes” convida als visitants a acostar-se a la casa des del vessant més artesanal per entendre com les anomenades arts menors van ser elevades a la categoria d’art a principis del segle XX.

Informació pràctica ES

Preu
Entrada normal 6€
Entrada reduïda (majors de 65 anys i aturats) 5€
Entrada gratuïta per a menors de 14 anys

Horari de l'activitat:
Dijous de 12h a 14h
Divendres de 18h a 20h
Diumenge (3r i 5è diumenge de cada mes) de 12h a 14 h
En les entrades reduïdes caldrà acreditació justificativa
Servei exempt d’IVA de conformitat amb l’article 20.1.14 Llei de l’IVA

La Casa Coll i Regàs, como muestra de las artes modernistas (jueves)

Descripció

La Casa Coll i Regàs, como muestra de las artes modernistas

(visita guiada en catalán)

Visita guiada para acercarse a las artes aplicadas a la arquitectura de la Casa Coll i Regàs: vidrieria, piedra, carpintería, forja, esgrafiados, cerámica y mosaicos hidráulicos.

El modernismo es la corriente cultural europea que marca el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Alcanza todas las artes y, a la vez, representa también una manera de vivir. El modernismo en Mataró tiene el nombre del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, protagonista de las principales actuaciones arquitectónicas modernistas en la ciudad.

Información práctica

Precio
Entrada individual 6€
Entrada reducida (mayores de 65 años y parados) 5€
Entrada gratuita para menores de 14 años
NOTA: El importe de la compra no será devuelto. No se permiten cambios de fecha.

Horario de la actividad:
Jueves a las 12h
En las entradas reducidas se necesitará acreditación justificativa
Servicio exento de IVA de conformidad con el artículo 20.1.14 Ley del IVA

La Casa Coll i Regàs, como muestra de las artes modernistas (jueves, viernes y tercer y quinto domingo de cada mes)

Descripció

El modernismo hizo posible la recuperación de las técnicas artesanales y constructivas tradicionales combinándolas con materiales y técnicas modernas para conseguir productos mejores y más competitivos, todo ligado a la incorporación de sistemas modernos de distribución comercial para satisfacer la demanda creciente de propietarios como Joaquim Coll i Regàs.

La Casa Coll i Regàs, proyectada por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, es un ejemplo de esta fructífera combinación. La visita guiada nos acerca a las artes aplicadas presentes en la casa: piedra, carpintería, forja, esgrafiados, cerámica y mosaicos hidráulicos. Esta propuesta nos hace entender los oficios artesanales y sus técnicas de trabajo, especialmente el proceso de elaboración de los esgrafiados que explicamos mediante herramientas y materiales originales, así como apoyos audiovisuales.

La visita “La Casa Coll i Regàs como muestra de las artes modernistas” invita a los visitantes a acercarse a la casa desde la vertiente más artesanal para entender como las llamadas artes menores fueron elevadas a la categoría de arte a principios del siglo XX.

Información práctica

Precio
Entrada normal 6€
Entrada reducida (mayores de 65 años y parados) 5€
Entrada gratuita para menores de 14 años
NOTA: El importe de la compra no será retornado

Horario de la actividad:
Jueves de 12h a 14h
Viernes de 18h a 20h
Domingo (3r y 5o domingo de cada mes) de 12h a 14 h
En las entradas reducidas se necesitará acreditación justificativa
Servicio exento de IVA de conformidad con el artículo 20.1.14 Ley del IVA

Casa Coll i Regàs, as an example of the modernist arts (Thursday)

Descripció

Casa Coll i Regàs, as an example of modernist arts

(guided tour in Catalan)

Guided tour to approach the arts applied to the architecture of Casa Coll i Regàs: glass, stone, carpentry, wrought iron, sgraffito, ceramics and hydraulic mosaics.

Modernism is the European cultural current which marked the end of the 19th century and the start of the 20th. It extends to all the arts and, at the same time, also represents a lifestyle. Modernism in Mataró evokes the name of the architect Josep Puig i Cadafalch, a leading figure in the principle modernist architectural works in the city.

Practical information

Price
Single ticket 7€
Reduced ticket (over 65 and unemployed) 6€
Free admission for children under 14
NOTE: The amount of the purchase will not be returned. Date changes are not allowed.

Activity schedule
Thursday at 12AM
Friday from November to March at 5PM
Friday from April to October at 6PM
In the reduced entrances, justifying accreditation is needed
Service exempt from VAT in accordance with article 20.1.14 VAT Law

La Casa Coll i Regàs, como muestra de las artes modernistas (jueves)

Descripció

La Casa Coll i Regàs, como muestra de las artes modernistas

(visita guiada en catalán)

Visita guiada para acercarse a las artes aplicadas a la arquitectura de la Casa Coll i Regàs: vidrieria, piedra, carpintería, forja, esgrafiados, cerámica y mosaicos hidráulicos.

El modernismo es la corriente cultural europea que marca el fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Alcanza todas las artes y, a la vegada, representa también una manera de vivir. El modernismo a Mataró tiene el nombre del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, protagonista de las principales actuaciones arquitectónicas modernistas en la ciudad.

Información práctica

Precio
Entrada individual 7€
Entrada reducida (mayores de 65 años y desempleados) 6€
Entrada gratuita para menores de 14 años
NOTA: El importe de la compra no será devuelto. No se permiten cambios de fecha.

Horario de la actividad:
Jueves a las 12h

Más información:
visites@casacolliregas.cat
T. 682 156 765
En las entradas reducidas se necesitará acreditación justificativa
Servicio exento de IVA de conformidad con el artículo 20.1.14 Ley del IVA
Close search
Cistella
Back To Top